شماره 73

:: فهرست
:: سخن مدیر مسول: برندگان پاداش نوبل پزشکی 2011 - دکتر عباس افراه
:: گذری بر معیارهای بررسی وضعیت گلوکز در خانم های باردار - دکتر حسن بیات
:: سنجش ویتامین D: کاستی ها و توانایی ها - حسن بیات
:: مروری بر نئوسپوراکنینوم (Neospora caninum): عفونت انگلی نوپدید - دکتر مهدی فخار و بهمن رحیمی اسبویی
:: ایمنی در برابر هلیکوباکتر پیلوری و سایر عفونت های باکتریایی توسط سیر - معصومه قدس فومنی
:: معرفی تکنیک تکثیر بر مبنای توالی اسید نوکلئیک - لیلا مرادی حقگو ، دکتر رضا حبیبی پور
:: چگونه ایمنی ذاتی می تواند آزاد شدن ویروس HIV-1 از سلول های آلوده را مهار کند؟ - رویا موسی زاده
:: تشخیص آلودگی های تهاجمی ناشی از قارچ های رشته ای - صادق خداویسی و بیتا موسوی
:: مطالعه کاربرد استفاده از روش Real-Time PCR در تعین و تشخیص وجود ژن لکوسیدین پنتون والنتین (PVL) در سویه های استافیلوکوکوس اوریس بیماران بستری شده در بخش های مختلف بیمارستان
:: مصاحبه با خانم دکتر لیدا محفوظی
:: ارزش تشخیصی بیومارکرهای التهابی در بیماران روماتوییدی - لعیا تکبیری