شماره 82 ، آبان ماه

:: فهرست
:: بدترین زمان برای انجام طرح خام پزشک خانواده - دکتر عباس افراه
:: ماهنامه در یک نگاه
:: راه اندازی سامانه پیشرفته سنجش Anti-CCP - مهندس محمود اصلانی
:: آخرین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: بررسی همه گیری بیماری وبا در سیستان و بلوچستان، سال های 1385-1390
:: بازار کار
:: پیشنهاد روش های نوین در زمینه پاتولوژی مولکولی در کنگره آسیب شناسی - مهندس محمود اصلانی
:: نگاهی به دستگاه های خون شناسی
:: برگزاری همایش میکروب شناسی بالینی با انگیزه پیش گیری از آلودگی های بیمارستانی
:: گفتگویی با دکتر جواد جلالی، دکترای علوم آزمایشگاهی
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: بخش های کارکردی و ساختار دستگاه های pH سنج
:: راهنمای آگهی :: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه :: رویدادها و گزارش ها :: سنجامندی انکوباتور :: کودکان ایران از خدمات سلول های بنیادی بهره مند می شوند - میترا حدادی :: ضوابط تولید وسایل پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی